Mingd Koar Grou, 100 jaar

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Vrijdag de 13e april, voor bijgelovigen een ongeluksdag bij uitstek, vierde Mingd Koar Grou zijn 100-jarig bestaan met de eerste uitvoering van een drietal jubileumsconcerten. Juist deze data waren gekozen omdat precies honderd jaar geleden het onzinkbare passagiersschip de Titanic, op zijn eerste reis over de Atlantische Oceaan op 14 april verging, nadat het op een ijsberg was gevaren. Een zeeramp, die wereldwijd veel aandacht kreeg, temeer omdat slechts 713 van de 2235 opvarenden dit ongeluk overleefden. De ramp was voor een aantal doopsgezinde Grousters aanleiding om als gelegenheidskoortje het lied “Nearer, my God to Thee” tijdens hun godsdienstoefening ten gehore te brengen. Het lied dat door het scheepsorkest werd gespeeld toen de Titanic ten onder ging. Uit dit gelegenheidskoortje van negen mensen is uiteindelijk het Mingd Koar Grou ontstaan.

Het gaat te ver om hier de hele historie van het koor uitgebreid onder de loep te nemen, maar één rode draad is vermeldenswaard: met name het Fries repertoire stond door de jaren heen hoog op de lijst van de te zingen nummers

Nadat het concert was geopend met “Nearer, my God, to Thee” stond de hele avond, op de Missa Brevis van Joseph Haydn na, geheel in het teken van het Fries repertoire. Allereerst een aantal gedichten van Obe Postma, op muziek gezet door vier Friese componisten waarvan Henk-Doeke Odinga het koor persoonlijk op de vleugel begeleidde.

Na de pauze werd de première opgevoerd van “Oere noch tiid” een liederencyclus over Grou van Baukje Wytsma, op muziek gezet door Gerben van der Veen, met medewerking van sopraan Tetsje van der Kooi. Het hoogtepunt van de avond, in onze beleving.

De avond werd besloten met een uitvoering van hoogtepunten uit “de Jonkerboer”, met als solisten de alt Netty Otter en de bas Ben Brunt. Een zangspel van Ype Poortinga en Paulus Folkertsma, dat het Mingd Koar Grou in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog (1950) een zestal kerenook in de Harmonie in Leeuwarden, opvoerde en dat op dit jubileumconcert niet mocht ontbreken.

De avond werd besloten met het samen zingen van “Grouster Weagen” (Rôlje, rôlje,…..), het Grouster volkslied, geschreven door dr. Eeltsje Halbertsma.

Wij als bestuursleden van de Bond van Fries Zangkoren hebben een mooi, boeiend jubileumconcert in een volle St. Piterkerk in Grou meegemaakt en wij wensen dit ± 70 leden tellende grote koor nog vele prachtige muziekjaren toe.

 

Namens de Bond van Zangkoren in Friesland,

Gauke Dijkstra en Rinze Visser.