Wie zijn we

Bond van Zangkoren in Friesland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl
Adres: Aukebaes 42 8501 RR Joure
Telefoon secretariaat: 06-53929469
E-mail secretariaat: info@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Jelly Meijer (secretaris) is de functionaris gegevensbescherming van de Bond van Zangkoren in Friesland. Zij is te bereiken via info@bond-van-zangkoren-friesland.nl.

Welke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die

Leden van de Bond van Zangkoren in Friesland

De Bond van Zangkoren in Friesland verwerkt de persoonsgegevens van koren en hun bestuursleden die aangesloten zijn bij de Bond van Zangkoren in Friesland. Deze gegevens zijn door de koren zelf aan ons verstrekt en noodzakelijk bij een lidmaatschap. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Naam van het koor
 • Plaats van het koor
 • Soort koor
 • Oprichtingsdatum koor
 • KvK-nummer
 • Voor- en achternaam secretaris, voorzitter en penningmeester
 • Geslacht secretaris, voorzitter en penningmeester
 • Adresgegevens secretaris, voorzitter en penningmeester
 • Telefoonnummer secretaris, voorzitter en penningmeester
 • E-mailadres secretaris, voorzitter en penningmeester
 • Voor- en achternaam van de dirigent
 • Woonplaats van de dirigent
 • Leeftijdscategorieën van de leden van het koor

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige gegevens. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, verzoeken we u contact op te nemen via info@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Gegevens van leden op de website of in het jaarverslag
Alle informatie over koren op onze website is door de koren zelf aan ons verstrekt met het verzoek deze informatie te plaatsen. Dit geldt ook voor fotomateriaal die bij de informatie is aangeleverd. Tijdens evenementen worden door ons ook foto’s geplaatst. Bij aanmelding en gedurende het evenement zullen wij alle bezoekers hier over informeren en indien personen bezwaar hebben tegen publicatie zullen wij hier op gepaste wijze mee om gaan. Indien u informatie of fotomateriaal op deze website vindt die naar uw mening onjuist is verkregen verzoeken wij u contact op te nemen met info@bond-van-zangkoren-friesland.nl.

Doel van bewaren van gegevens

Bond van Zangkoren in Friesland verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de facturen richting de koren.
 • Het BUMA-contract dat koren via de Bond van Zangkoren in Friesland hebben afgesloten en het voldoen van de factuur richting BUMA. 
 • U te kunnen bereiken via post, e-mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te bereiken via post, e-mail of telefoon voor het verspreiden van koor-gerelateerd nieuws en evenementen. Indien u dit niet (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken via info@bond-van-zangkoren-friesland.nl.

Bezoekers van de website

Reacties op de website
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulier
Indien u een contactformulier invult, zullen alle door u ingevulde gegevens naar de secretaris worden gestuurd. 

Geplaatste evenementen
Bezoekers kunnen zelf evenementen van hun koor plaatsen op onze website ter promotie. Alle ingevulde gegevens zullen worden gepubliceerd op onze website en zijn dus voor publiek inzichtelijk.

Cookies
Bond van Zangkoren in Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Bond van Zangkoren in Friesland bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Indien het lidmaatschap van uw koor wordt opgezegd, zullen wij de gegevens met ingang van het nieuwe jaar verwijderen. De gegevens van betalingen (facturen) zullen wij 7 jaar bewaren, wegens onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van gegevens met derden

Bond van Zangkoren in Friesland verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de koren. Daarnaast worden gegevens voor in het jaarverslag en/of op de website alleen verstrekt indien wij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben verkregen. 

BUMA
Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA zal Bond van Zangkoren in Friesland uitsluitend de daartoe noodzakelijke gegevens aan BUMA verstrekken, te weten:

 • Naam van het koor
 • Plaats van het koor
 • Soort koor
 • Ledenaantal op de jaarlijkse peildatum
 • Geslacht, voor- en achternaam secretaris
 • Adres + woonplaats secretaris
 • E-mailadres secretaris

Overige gegevens zullen niet worden verstrekt. Bij het aangaan van een lidmaatschap van de Bond van Zangkoren in Friesland gaat u automatisch een contract met BUMA aan. Het doorgeven van deze gegevens is dan ook noodzakelijk. Zowel BUMA als de Bond van Zangkoren in Friesland gaan uiteraard zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Zie hiervoor ook het privacybeleid van BUMA

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bond van Zangkoren in Friesland. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bond-van-zangkoren-friesland.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Bond van Zangkoren in Friesland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Bond van Zangkoren in Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Bond van Zangkoren in Friesland) tussen zit. Bond van Zangkoren in Friesland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van de webmail van One.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. [Privacyverklaring One.com]

Facturatie, boekhouding en administratiebeheer

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding gebruiken wij Microsoft Excel en wij hebben deze administratie in eigen hand. Het document is beveiligd met een wachtwoord. De Pc en of laptop is adequaat beschermd door virus- en of malware programma’s. De informatie wordt via Microsoft Onedrive opgeslagen en alleen secretaris en penningmeester hebben toegang tot de gegevens. Onedrive heeft geen toegang tot onze documenten. [Privacyverklaring Microsoft]

Social Media

Bond van Zangkoren in Friesland is te vinden op Facebook. Wij maken gebruik van sociale media voor het verlenen van informatie aan de bezoekers, het promoten van onze diensten en het promoten van door onze lidkoren georganiseerde evenementen. Wanneer u ons volgt op Facebook krijgen mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Leest u de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. [Privacyverklaring Facebook]

Hoe wij uw gegevens beschermen

Bond van Zangkoren in Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jelly Meijer via info@bond-van-zangkoren-friesland.nl. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte stellen van het datalek.


Privacyverklaring Bond van Zangkoren in Friesland
Laatste herziening 27-10-2018